Для чого проводити ситуаційний аналіз медичного закладу або медичної мережі?

Декілька слів про відповідальне управління в охороні здоров’я.

Що таке ситуаційний аналіз в охороні здоров’я?

Надання медичних послуг високої якості вчасно і доступно потребує високої готовності медичного закладу, якої можна досягнути за допомогою стратегічного планування. Першим етапом стратегічного планування є ситуаційний аналіз.

Цей метод прийшов в практику менеджерів охорони здоров’я з наукових теренів разом із впровадженням моделі прийняття науково-обґрунтованого рішення (Evidence based decision-making).

Ситуаційний аналіз не єдиний, але достатній метод для ефективного стратегічного планування в медичному закладі, бо дає розуміння поточного стану якості медичної допомоги та чинників, які впливають на неї.

Що включає ситуаційний аналіз?

Метод охоплює внутрішнє та зовнішнє середовище медичного закладу або медичної мережі: клінічна ефективність, технічна ефективність, орієнтованість на пацієнта та управлінська спроможність.

Аналіз може охоплювати як один заклад так і мережу закладів або регіональну систему надання медичної допомоги. Коли ми проводимо ситуаційний аналіз мережі, то не обмежуємося лише аналізом закладів, котрі до неї входять, а доповнюємо оглядом мережі як єдиного об’єкту.

Ситуаційний аналіз включає:

1. Опис організації:
- організаційна культура (історія, цінності, місія, лідерство, управлінська спроможність);
- кадрове забезпечення (достатня кількість підготовленого та компетентного персоналу);
- фінансовий стан;
- технічна ефективність інфраструктури (безпечні приміщення з екологічно орієнтованою утилізацією відходів; надійне водо-, енерго- та електропостачання; налагоджені поставки безпечних та ефективних ліків, засобів індивідуального захисту та матеріалів для гігієни; медичні прилади та технології);
- якість медичної допомоги/медичних послуг, що надаються.

2. SWOT-аналіз: визначення сильних і слабких сторін як внутрішніх чинників та можливостей і загроз як зовнішніх чинників.

3. PEST-аналіз: аналіз політичних, соціальних технічних та інших факторів середовища, які у даний час впливають на організацію.

Що дає ситуаційний аналіз для організації?

Цінністю ситуаційного аналізу є те, що він є ключовим фактором для виявлення прогалин в медичній допомозі та визначення першочергових та пріоритетних напрямків подальших дій. Методологічно правильно проведений ситуаційний аналіз дозволяє не лише виявити прогалини, але й об’єктивно виміряти показники роботи і в подальшому чітко визначити цілі.

Виконання ситуаційного аналізу потребує певного володіння навичками, а тому доцільніше залучати до такого аналізу зовнішніх фахівців, які мають відповідний досвід та методологічний інструментарій. Після завершення ситуаційного аналізу доцільно поділитись результатами із зацікавленими сторонами громади, щоби отримати зворотній зв’язок та їх адвокаційну підтримку на вищих рівнях управління.

--

--

Про пандемію COVID-19, охорону здоров’я і якість життя. Ми говоримо тільки з експертами і практиками. Щоб ви могли знати більше.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
One Health. Знай більше

One Health. Знай більше

Про пандемію COVID-19, охорону здоров’я і якість життя. Ми говоримо тільки з експертами і практиками. Щоб ви могли знати більше.